બ્રેકીંગ…પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવ ના રાષ્ટ્રીય સંત પૂ. મોરારી બાપુ એ દર્શન કર્યા.

બ્રેકીંગ…
પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવ ના રાષ્ટ્રીય સંત પૂ. મોરારી બાપુ એ દર્શન કર્યા…

પુ.મોરારીબાપુએ દર્શન, અભિષેક કરી ધન્ય બન્યા…

આ પ્રસંગે ટ્રસ્ટ ના જનરલ મેનેજર દ્વારા તેઓનુ સ્વાગત સન્માન કરવામાં આવેલ….

error: Content is protected !!