Main Menu

ગામઠાણ સરવે પાલીતાણા તાલુકાની મા૫ણીની મંજૂરી

ભાવનગર : જિલ્લા નિરિક્ષક જમીન દફતર કચેરી દ્રારા જણાવવામા આવે છે કે ઠાડચ ગામ પાલીતાણા તાલુકામાં જી.સી.એન નેટવકઁ ઓબઝરવેશન મા૫ણી આગામી તા ૨૦/૧/૨૦૧૭ ના રોજ કચેરીના સવેઁયર શ્રી આઇ. આર. ગોહિલ મા૫ણી ની કામગીરીમાં હાજર રહશે તો ગ્રામ્ય સ્તરે ઠાડચ ગામના તલાટી મંત્રીશ્રી તથા  સર૫ચંશ્રીઓને જાણ કરવામાં આવે છે. તો ગ્રામજનો એ આ મા૫ણી ની કામગીરીમાં સંપૂણઁ સહકાર આપે તેવી જીલ્લા નિરિક્ષક જમીન દફતર કચેરી દ્રારા જણાવવામાં આવેલ છે.


error: Content is protected !!